Έτοιμος Στόκος Σπατουλαρίσματος για Τοίχους & Γυψοσανίδες Λευκός 20kg.
Δεν χρειάζεται Αστάρωμα